ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดทำการเวลา 08.30-16.30 น.(ไม่หยุดพักกลางวัน) ในวันราชการ โดยให้บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 2 ประเภท คือ ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล และ ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ อีกทั้งยังได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องผลคดีและผลคดีถึงที่สุด

      เพื่อเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตามข้อสั่งการ ของ ศบค., ตร. และ สพฐ.ตร. กองทะเบียนประวัติอาชญากร โดย
พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทว. จึงได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ดังต่อไปนี้

      มาตราการการลดความแออัดในการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการฯ โดยภาพรวมได้จัดแบ่งเป็นจุด ดังนี้
        จุดบริการที่ 1 เป็นจุดคัดกรองและแจกบัตรคิว ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคาร 12 (บช.ก.เก่า) ด้าน ถ.อังรีดูนังต์ ทำหน้าที่คัดกรองโรคเบื้องต้น เช่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะ และจัดคิวสำหรับประชาชนผู้เดินทางเข้ามาตรวจสอบในวันนั้น ๆ ไม่เกิน 500 คนต่อวัน และผู้มาใช้บริการที่จองตามคิวออนไลน์ไม่เกิน 200 คนต่อวัน รวมไม่เกิน 700 คนต่อวัน
        จุดบริการที่ 2 เป็นจุดพักรอบริเวณที่จอดรถใต้อาคาร กองทะเบียนประวัติอาชญากร (อยู่ติดกับศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล) เพื่อระบายจำนวนผู้มาใช้บริการ กรณีที่มีจำนวนผู้มาใช้บริการพร้อมกันจำนวนมาก
        จุดบริการที่ 3 ภายในศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล จำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการได้ไม่เกินครั้งละ 40 คน
ทั้งสามจุดเป็นการบริการจัดการเพื่อลดความแออัด อย่างมีระบบ เกิดความคล่องตัวในการบริการประชาชนและเป็นไปตามมาตรการที่ได้สั่งการ

**หมายเหตุ รูปแผนที่ประกอบ และการเดินทาง สามารถดูได้ที่ >>> ติดต่อเรา <<< (คลิ๊ก)
*ภาพรวมการใช้บริการสามารถดูได้จาก วิดีโอ หน่วยงาน (คลิ๊ก)

ขั้นตอนการรับบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร และ ตัวอย่างหนังสือนำส่ง ที่ต้องนำมาศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร

แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp))

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ วันละประมาณ 700 คนเท่านั้น ในสถานะการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และเป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ใช้วิธีการจองคิวออนไลน์ เพื่อลดความแออัด ของผู้มารอใช้บริการของศูนย์บริการฯ เนื่องจากสถานที่ของศูนย์บริการฯ สามารถรองรับได้จำนวนจำกัด ไม่เกิน 40 คนต่อครั้ง โดยสามารถจองคิวออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่

www.crdqonline.com


(**เฉพาะตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือที่ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล อาคาร 7
(อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เท่านั้น) โดยจำกัดจำนวนจองคิวได้ ไม่เกินวันละ 200 คน หรือคลิกที่ Banner ด้านล่าง

คู่มือการใช้งานระบบจองคิวออนไลน์เพื่อตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

**หมายเหตุ กองทะเบียนประวัติอาชญากร จะจัดส่งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052200, 02-2052201 ตามวัน เวลาราชการ

การคัดแยกประวัติฯ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องผลคดีและผลคดีถึงที่สุด
ทุกวันในเวลาราชการ

- หากท่านพบว่าเคยมีประวัติการกระทำผิดฯ สามารถติดต่อขอทราบผลคดีถึงที่สุดนั้นได้จาก
สถานีตำรวจเจ้าของคดี

- หากท่านประสงค์จะคัดแยกประวัติฯ ให้ไปติดต่อที่สถานีตำรวจเจ้าของคดี เพื่่อขอตรวจสอบผลคดีและขอหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดจากสถานีตำรวจเจ้าของคดี แล้วให้นำมาติดต่อที่งาน
ผลคดี
ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ

- ทั้งนี้ หากผลคดีถึงที่สุดของท่านเข้าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด (สามารถดูได้เพิ่มเติมจากเอกสาร
ด้านล่าง) จะสามารถคัดแยกประวัติได้
แต่หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถบันทึกผลคดีถึงที่สุด
นั้นเพิ่มเติมในรายการประวัติของท่าน
เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการคัดแยกประวัติฯ (ข้อมูลวันที่ 16 ธ.ค.63)

ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052146, 02-2052815 ตามวัน เวลาราชการ

อื่่นๆ

1. การตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่ - หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถทำการร้องขอเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่ได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างแบบหนังสือขอตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052200, 02-2052201 ตามวัน เวลาราชการ

2. ประชาชนหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่อาศัยอยู่ปริมณฑล และต่างจังหวัด สามารถไปใช้บริการตรวจสอบประวัติบุคคลหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารได้ ที่สถานที่ใกล้เคียงท่าน ดังต่อไปนี้

1. กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ใน จว.สมุทรปราการ, จว.นนทบุรี และ จว.ปทุมธานี สามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ได้ที่พิสูจน์หลักฐานของแต่ละจังหวัดหรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1

2. กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ใน จว.นครปฐม สามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ได้ที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครปฐม หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7

3. กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นๆ สามารถเดินทางไปติดต่อใช้บริการได้ที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-9 ตามภูมิลำเนาที่ท่านพักอาศัย

4. นอกจากข้อ 1-3 แล้ว ท่านสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูมิลำเนาดำเนินการได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตามหน่วยงานข้างต้น หรือ โทร 02-2052200, 02-2052201 ตามวัน เวลาราชการ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร แจ้งผลการตรวจสอบประวัติภายใต้เงื่อนไข ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พศ. 2561 ... รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิกที่นี่)


ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิดให้บริการของศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ : 8.30 น. - 16.30 น. ...

อ่านต่อ . . .

คำสั่ง ตร. ที่ ๗๔๑/๒๕๖๑ และแนวทางการปฏิบัติ และแบบรายงาน กรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนาม

คำสั่ง ตร. ที่ ๗๔๑/๒๕๖๑ และแนวทางการปฏิบัติ และแบบรายงาน กรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนาม ...

อ่านต่อ . . .

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดภายในศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคลอาคาร 7 และบริเวณจุดคัดกรอง

วันที่ 16 มิถุนายน 64 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่จากบริษัท พีแอนด์พี เซอวิซโซลูชัน เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดภายในศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน และบริเ
อ่านต่อ . . .

ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม (ศบคน.ตร.)

โปรแกรม คู่มือเอกสารต่างๆ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.
อ่านต่อ . . .

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างฯ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างฯ
อ่านต่อ . . .

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330