งานการคัดแยกประวัติฯงานการคัดแยกประวัติฯ

กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องผลคดีและผลคดีถึงที่สุดทุกวันในเวลาราชการ

- หากท่านพบว่าเคยมีประวัติการกระทำผิดฯ สามารถติดต่อขอทราบผลคดีถึงที่สุดนั้นได้จาก สถานีตำรวจเจ้าของคดี

- หากท่านประสงค์จะคัดแยกประวัติฯ ให้ไปติดต่อที่สถานีตำรวจเจ้าของคดี เพื่่อขอตรวจสอบผลคดีและขอหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดจากสถานีตำรวจเจ้าของคดี แล้วให้นำมาติดต่อที่งานผลคดี ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ

- ทั้งนี้ หากผลคดีถึงที่สุดของท่านเข้าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด (สามารถดูได้เพิ่มเติมจากเอกสารด้านล่าง) จะสามารถคัดแยกประวัติได้ แต่หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถบันทึกผลคดีถึงที่สุดนั้นเพิ่มเติมในรายการประวัติของท่าน เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการคัดแยกประวัติฯ (ข้อมูลวันที่ 16 ธ.ค.63)

ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052146, 02-2052815 ตามวัน เวลาราชการ


กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330