งานบริการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล และ
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักสำหรับประชาชนและภาคเอกชน

- ให้จองคิวออนไลน์และเข้ามายื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคลได้ที่ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร

กรณีภาคเอกชน

- เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติ

เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล

1. หนังสือนำส่งของบริษัท ระบุดังนี้
   - เรื่อง ขอตรวจสอบประวัติอาชญากร
   - เรียน ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติ
   - สิ่งที่ส่งมาด้วย -
     บริษัทร่างมาว่าธุรกิจทำเกี่ยวกับอะไร และจุดประสงค์ทำไมถึงได้มาส่งตรวจสอบประวัติฯ ใส่เบอร์โทรผู้ที่จะประสานงานได้โดยสามารถติดต่อได้ด้วยเบอร์ ของบริษัทฯ ลงชื่อระดับผู้จัดการขึ้นไป และประทับตราบริษัท
- ตัวอย่างหนังสือนำส่งตรวจชื่อฯ

ตัวอย่างหนังสือนำส่งตรวจชื่อ-ชื่อสกุล


2. แบบฟอร์มในการตรวจสอบประวัติ
    - ในแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดให้หมดทุกช่อง ยกเว้น ช่องผลการตรวจสอบให้เว้นไว้ให้เจ้าหน้าที่กรอกเอง
    - อักษรที่พิมพ์ลงในฟอร์มให้ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาดอักษร 16
    - ตรวจแล้วถูกต้องให้ระดับผู้จัดการ เป็นผู้รับรองเอกสารตรวจแล้วถูกต้อง ใส่ตำแหน่งมาให้เรียบร้อยและประทับตราบริษัท
- ตัวอย่างตารางแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติด้วยชื่อฯ

ตารางแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ - ชื่อสกุล


3. หนังสือยินยอมของพนักงาน
    - พนักงานที่จะตรวจสอบประวัติฯ ทุกคนจะต้องยินยอมในการตรวจสอบประวัติฯ
    - สำเนาบัตรประชาชนของพนักงานที่จะตรวจสอบประวัติ
    - รับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชนด้วย ปากกาหมึกสีน้ำเงิน เท่านั้น (หลังจากรับรองสำเนาห้ามนำไปถ่ายเอกสารส่งมาตรวจสอบ)

- ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคลฯ

หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล


**หมายเหตุ ในการส่งตรวจสอบประวัติฯ ทุกครั้งเอกสารต้องครบทุกอย่าง ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจกรุณาติดต่อ 02 205 1347, 02 205 2390 ตามวันเวลาราชการ

สำหรับหน่วยงานรัฐ

- ให้ส่งข้อมูลที่จะตรวจสอบมาทางช่องทางติดต่อ ดังต่อไปนี้
  1.ทางไปรษณีย์ มาที่ "ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 ชั้น 7 ถ.พระรามที่ 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"
  2.Email : [email protected]
***หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


กรณีตรวจสอบตนเอง

- เอกสารที่ต้องเตรียมมาตรวจสอบประวัติตนเอง
    1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
    2. ค่าธรรมเนียม 100 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2051347, 02-2052815 หรือ 02-2052146 ตามวัน เวลาราชการ


กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330