งานบริการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล และ
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักสำหรับประชาชน

ประกาศ ผู้ที่ขอตรวจสอบประวัติตนเอง ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล ออนไลน์ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.crd-check.com เท่านั้น หรือคลิ๊กที่รูปด้านล่าง ***หลังวันที่ 14 ม.ค.2565 งดรับ Walk-in ทุกกรณี ***


- สามารถเข้ามายื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคลได้ที่ผ่านเว็บไซต์

www.crd-check.com หรือคลิ๊กที่ภาพด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าว


- และสามารถตรวจสอบสถานะการยื่่นตรวจสอบประวัติ ได้ที่
https://www.crd-check.com/bg/check-status หรือคลิ๊กที่ภาพด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าว


**หมายเหตุ
1. ประกาศ ผู้ที่ขอตรวจสอบประวัติตนเอง ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล ออนไลน์ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.crd-check.com เท่านั้น ***หลังวันที่ 14 ม.ค.2565 งดรับ Walk-in ทุกกรณี ***
2. ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป ท่านไม่จำเป็นต้องจองคิวออนไลน์ เพื่อมาใช้บริการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ขั้นตอนการตรวจประวัติด้วย ชื่อ-ชื่อสกุล ออนไลน์


ขั้นตอนการการรับผลการตรวจประวัติด้วย
ชื่อ-ชื่อสกุล ออนไลน์
ณ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ


      ทั้งนี้ หากมีปัญหา ข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2205 1347
ตามวัน และเวลาราชการ


กรณีในนามบริษัท

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับกรณีบริษัทและหน่วยงานเอกชนที่นำ ข้อมูลของประชาชนมายื่นคำร้องขอตรวจสอบประวัติ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประกอบกับ การอำนวยความสะดวกในการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทและหน่วยงานเอกชนได้ ในใบเสร็จเดียว จึงต้องมีการตรวจสอบบริษัทและหน่วยงานเอกชนก่อนการให้บริการ โดยให้ ยื่นเอกสาร (เพียงครั้งแรก ครั้งเดียว เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงรายการใด ให้แจ้งและยื่นเอกสาร เพิ่มเติมใหม่ เฉพาะรายการนั้น) มีรายการดังนี้
     1. หนังสือรับรองบริษัท
     2. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ยื่นคำร้องและขอรับผล) พร้อมสำเนา บัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ตราประทับ (หากมี)) และผู้รับมอบอำนาจ (ไม่เกิน 3 คน) ลง ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของบริษัทและหน่วยงานเอกชน และ ผู้รับมอบอำนาจ เพื่อระบุตัวบุคคลในการติดต่อยื่นคำร้องและขอรับผลการตรวจสอบประวัติกับ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
     3. แผนที่และภาพถ่ายสถานที่ตั้งของบริษัทและหน่วยงานเอกชน
      อนึ่ง เมื่อกองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะให้บริการแก่ บริษัทและหน่วยงานเอกชนต่อไป

      ทั้งนี้ หากมีปัญหา ข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 ชั้น 7
โทรศัพท์หมายเลข 0 2205 1347
ตามวัน และเวลาราชการ

สำหรับหน่วยงานรัฐ

- ให้ส่งข้อมูลที่จะตรวจสอบมาทางช่องทางติดต่อ ดังต่อไปนี้
  1.ทางไปรษณีย์ มาที่ "ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 ชั้น 7 ถ.พระรามที่ 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"
  2.Email : crd3@royalthaipolice.go.th
***หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติ (ชื่อ-สกุล) ในนามบริษัทฯกองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330