เว็บไซต์ตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)เว็บไซต์ตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


วีดีโออธิบายขั้นตอนการเข้ามาขอยื่นตรวจสอบประวัติบุคคลผ่านเว็บไซต์ ลงทะเบียนตรวจสอบประวัติฯ ด้วย ชื่อ ชื่อสกุล


     ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 24 กำหนดให้ การเปิดเผยประวัติบุคคล ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของบุคคลนั้น ซึ่งการยื่นคำร้องและ รับผลการตรวจสอบประวัติ หากบุคคลนั้นไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องมีการมอบอำนาจตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันตัวบุคคลต่อหน่วยงาน ของรัฐ และเป็นการรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล นั้น

     กองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้ลดขั้นตอนการปฏิบัติดังกล่าวและอำนวยความสะดวก โดยเริ่มเปิดให้บริการตรวจสอบประวัติบุคคลด้วยชื่อ - ชื่อสกุล ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบประวัติด้วยตนเองที่เว็บไซต์

www.crd-check.com


      ทั้งนี้ หากมีปัญหา ข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 ชั้น 7
โทรศัพท์หมายเลข 0 2205 1347
ตามวัน และเวลาราชการ
กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330