รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร

ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร

พุทธศักราช 2560-ปัจจุบัน
 • พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู

อดีตผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร

 • พุทธศักราช 2559-2560 : พล.ต.ต.โสฬส พินิจศักดิ์
 • พุทธศักราช 2558-2559 : พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์
 • พุทธศักราช 2555-2558 : พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์
 • พุทธศักราช 2554-2555 : พล.ต.ต.โชติกร สีมันตร
 • พุทธศักราช 2550-2554 : พล.ต.ต.เสน่ห์ อรุณพันธุ์
 • พุทธศักราช 2547-2550 : พล.ต.ต.วิรัตน์ เกษตรสุวรรณ
 • พุทธศักราช 2544-2547 : พล.ต.ต.สมเดช ขาวขำ
 • พุทธศักราช 2540-2544 : พล.ต.ต.ธนู ชัยนุกูลศิลา
 • พุทธศักราช 2536-2540 : พล.ต.ต.ชาตรี สุนทรศร
 • พุทธศักราช 2532-2536 : พล.ต.ต.พลศรี ชวนไชยสิทธิ์
 • พุทธศักราช 2531-2532 : พล.ต.ต.สมศักดิ์ อภิจารี
 • พุทธศักราช 2530-2531 : พล.ต.ต.ปรีชา เกษมสุวรรณ
 • พุทธศักราช 2526-2530 : พล.ต.ต.ชวลิต มนตริวัต
 • พุทธศักราช 2525-2526 : พล.ต.ต.บัญชา เนตินันท์
 • พุทธศักราช 2524-2525 : พล.ต.ต.ทวี วัฒนะสุข
 • พุทธศักราช 2523-2524 : พล.ต.ต.ณัฐ มีนะกนิษฐ์
 • พุทธศักราช 2519-2523 : พล.ต.ต.เชวง แก้วไชโย
 • พุทธศักราช 2519-2519 : พล.ต.ต.วิมล อินทามระ
 • พุทธศักราช 2518-2519 : พล.ต.ต.เสริม จารุรัตน์
 • พุทธศักราช 2516-2518 : พล.ต.ต.ชาย เสวิกุล
 • พุทธศักราช 2513-2516 : พล.ต.ต.ไสวรินทร์ เลขะวณิช
 • พุทธศักราช 2511-2512 : พล.ต.ต.เสนอ สุยะนันทน์
 • พุทธศักราช 2503-2510 : พล.ต.ต.ชุลี แสงอร่าม

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330