ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทะเบียนประวัติอาชญากร


 พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ
  ผบก.ทว.
   
 
  

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330