ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทะเบียนประวัติอาชญากร


 พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ
  ผบก.ทว.
   
 
 



 

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330