วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองทะเบียนประวัติอาชญากร

วิสัยทัศน์

  • กองทะเบียนประวัติอาชญากรมุ่งมั่นให้บริการแก่ประชาชน สนับสนุนงานตำรวจ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ด้วยการพัฒนาสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและข้อมูลงานอาชญากรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

พันธกิจ

  • พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและการทะเบียนประวัติอาชญากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเสริมการดำเนินการเพื่อให้การบริการ ตรวจสอบ แจ้งผล มีความถูกต้อง รวดเร็ว และรัดกุม พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรม

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330