เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล ในนามบริษัทฯ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล ในนามบริษัทฯ ดังต่อไปนี้


1.หนังสือรับรองบริษัท (ประทับตราบริษัทและผู้มีอำนาจลงนามเซ็นกำกับ)

2.หนังสือมอบอำนาจ สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการติดต่อ รับ - ส่ง เอกสาร (ไม่เกิน 3) โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท

ตัวอย่างหนังสือ(บริษัท)มอบอำนาจ

ตัวอย่างหนังสือ(บริษัท)มอบอำนาจ

3.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้รับมอบฯ)

4.แผนที่และภาพถ่ายของบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-205-1347 ตามวัน เวลาราชการ

***หมายเหตุ ห้ามมิให้ลบข้อความในหนังสือมอบอำนาจ กรณีแก้ไขให้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง


เอกสาร ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบประวัติ (ชื่อ ชื่อสกุล) ในนามบริษัทฯ

เอกสาร ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบประวัติ (ชื่อ ชื่อสกุล) ในนามบริษัทฯ ดังต่อไปนี้


2. ตารางรายชื่อบุคคลที่ขอตรวจสอบ (ไฟล์ excel)

ตารางรายชื่อบุคคลที่ขอตรวจสอบ (ไฟล์ excel)

4.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-205-1347 ตามวัน เวลาราชการ


กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330