เอกสาร ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบประวัติ (ชื่อ ชื่อสกุล) ในนามบริษัทฯ

เอกสาร ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบประวัติ (ชื่อ ชื่อสกุล) ในนามบริษัทฯ ดังต่อไปนี้


2. ตารางรายชื่อบุคคลที่ขอตรวจสอบ (ไฟล์ excel)

ตารางรายชื่อบุคคลที่ขอตรวจสอบ (ไฟล์ excel)

4.สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2051347, 02-2052815 ตามวัน เวลาราชการ


กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330