งานบริการตรวจสอบประวัติด้วย
ลายพิมพ์นิ้วมือ1. งานบริการตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

การตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ สิ่งที่ต้องเตรียม
   1. หนังสือส่งตัว(นำส่ง)จากต้นสังกัด ขอตรวจสอบประวัติด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากร (หัวข้อดาวน์โหลดเอกสารหรือคลิ๊กที่รูปด้านล่าง)
   2. ทำการจองคิวออนไลน์ไว้ผ่าน https://www.crdqonline.com/
     **เฉพาะกรณีที่ท่านมาใช้บริการที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
   3. นำเอกสารส่งตัวพร้อมบัตรประชาชนฉบับจริง (ชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทางพร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ) เพื่อเข้ามาใช้บริการตรวจสอบประวัติตามวันและเวลาที่จองไว้
   4. เงินสดจำนวน 100 บาท ต่อประวัติ 1 ชุด

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง


**หมายเหตุ กองทะเบียนประวัติอาชญากร จะจัดส่งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลด้วย
ลายพิมพ์นิ้วมือ ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052200, 02-2052201 ตามวัน เวลาราชการ

แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
ณ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ


แผนผังขั้นตอนการการจองคิวตรวจสอบประวัติด้วย
ลายพิมพ์นิ้วมือ (ต้องมีหนังสือนำส่งมาตรวจประวัติฯ)


2. การตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่

- หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถทำการร้องขอเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่ได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างแบบหนังสือขอตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052200, 02-2052201 ตามวัน เวลาราชการ


3. ประชาชนหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ อาศัยอยู่ปริมณฑล และต่างจังหวัด

- สามารถไปใช้บริการตรวจสอบประวัติบุคคลหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารได้ ที่สถานที่ใกล้เคียงท่าน ดังต่อไปนี้

1. กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ใน จว.สมุทรปราการ, จว.นนทบุรี และ จว.ปทุมธานี สามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ได้ที่พิสูจน์หลักฐานของแต่ละจังหวัดหรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1

2. กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ใน จว.นครปฐม สามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ได้ที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครปฐม หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7

3. กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นๆ สามารถเดินทางไปติดต่อใช้บริการได้ที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 ตามภูมิลำเนาที่ท่านพักอาศัย4. นอกจากข้อ 1-3 แล้ว ท่านสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูมิลำเนาดำเนินการได้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตามหน่วยงานข้างต้น หรือ โทร 02-2052200, 02-2052201 ตามวัน เวลาราชการ


เอกสาร ที่ต้องนำมาศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง


กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330