ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดทำการเวลา 08.30-15.30 น.(ไม่หยุดพักกลางวัน) ในวันราชการ โดยให้บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 2 ประเภท คือ ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล และ ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ อีกทั้งยังได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องผลคดีและผลคดีถึงที่สุด

      ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กองทะเบียนประวัติอาชญากรเปิดให้บริการ เฉพาะผู้ที่จองคิวออนไลน์ตามวันและเวลาที่เลือกไว้เท่านั้น โดยกำหนดช่วงเวลาดังนี้
        รอบเวลา 08.30 - 09.29 จำนวน 80 คน
        รอบเวลา 09.30 - 10.29 จำนวน 70 คน
        รอบเวลา 10.30 - 11.29 จำนวน 70 คน
        รอบเวลา 11.30 - 12.29 จำนวน 70 คน
        รอบเวลา 12.30 - 13.29 จำนวน 70 คน
        รอบเวลา 13.30 - 14.29 จำนวน 70 คน
        รอบเวลา 14.30 - 15.30 จำนวน 70 คน
**หมายเหตุ ผู้ที่จองคิวออนไลน์แล้วไม่มาตามวันที่จองไว้จะไม่สามารถจองคิวได้อีกในช่วงเวลา 2 สัปดาห์

      โดยมีมาตรการ ดังต่อไปนีั
       1.ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคลเปิดให้บริการในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
       2.ประชาชนที่จะมาตรวจสอบประวัติบุคคล จะต้องจองคิวออนไลน์ ตามช่องทางเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติ www.criminal.police.go.th หรือคลิ๊กที่ www.crdqonline.com เท่านั้น โดยจำกัดผู้มาใช้บริการ 500 คน ต่อวัน
       3.ประชาชน องค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดใดๆ ให้ไปใช้บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ด้วยลายพิมพ์นิ้วมือได้ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-9 หรือ พิสูจน์หลักฐานของแต่ละจังหวัด
       4.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (หากมีข้อเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
       5.ผู้มาใช้บริการสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางกองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้ทางเว็บไซต์ www.criminal.police.go.th หรือ facebook กองทะเบียนประวัติอาชญากร หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดในวันเวลาราชการ ตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้
        ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองทะเบียนประวัติอาชญากร 0-2205-1315
        ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 ศูนย์บริการฯ 0-2205-2201

**หมายเหตุ ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 ก.ค.64 กำหนดมาตราการฯ เขตพื้นที่กรุงเทพฯ

***รูปแผนที่ประกอบ และการเดินทาง สามารถดูได้ที่ >>> ติดต่อเรา <<< (คลิ๊ก)
*****ภาพรวมการใช้บริการสามารถดูได้จาก วิดีโอ หน่วยงาน (คลิ๊ก)

ขั้นตอนการรับบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล

"สำหรับประชาชนและภาคเอกชน" ให้จองคิวออนไลน์และเข้ามายื่นขอตรวจสอบประวัติบุคคลได้ที่ ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร

"สำหรับหน่วยงานรัฐ" ให้ส่งข้อมูลที่จะตรวจสอบมาทางช่องทางติดต่อ ดังต่อไปนี้
  1.ทางไปรษณีย์ มาที่ "ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร
    อาคาร 7 ชั้น 7 ถ.พระรามที่ 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"

  2.Email : [email protected]
***หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล

หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

ตารางแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ - ชื่อสกุล

ตัวอย่างหนังสือนำส่งตรวจชื่อ-ชื่อสกุล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2051347, 02-2052815 หรือ 02-2052146 ตามวัน เวลาราชการ

ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร และ ตัวอย่างหนังสือนำส่ง ที่ต้องนำมาศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร

แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp))

**หมายเหตุ กองทะเบียนประวัติอาชญากร จะจัดส่งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052200, 02-2052201 ตามวัน เวลาราชการ

การคัดแยกประวัติฯ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องผลคดีและผลคดีถึงที่สุด
ทุกวันในเวลาราชการ

- หากท่านพบว่าเคยมีประวัติการกระทำผิดฯ สามารถติดต่อขอทราบผลคดีถึงที่สุดนั้นได้จาก
สถานีตำรวจเจ้าของคดี

- หากท่านประสงค์จะคัดแยกประวัติฯ ให้ไปติดต่อที่สถานีตำรวจเจ้าของคดี เพื่่อขอตรวจสอบผลคดีและขอหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดจากสถานีตำรวจเจ้าของคดี แล้วให้นำมาติดต่อที่งาน
ผลคดี
ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ

- ทั้งนี้ หากผลคดีถึงที่สุดของท่านเข้าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด (สามารถดูได้เพิ่มเติมจากเอกสาร
ด้านล่าง) จะสามารถคัดแยกประวัติได้
แต่หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถบันทึกผลคดีถึงที่สุด
นั้นเพิ่มเติมในรายการประวัติของท่าน
เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการคัดแยกประวัติฯ (ข้อมูลวันที่ 16 ธ.ค.63)

ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052146, 02-2052815 ตามวัน เวลาราชการ

อื่่นๆ

1. การตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่ - หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถทำการร้องขอเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่ได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างแบบหนังสือขอตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือนอกสถานที่(ภาครัฐ/ภาคเอกชน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052200, 02-2052201 ตามวัน เวลาราชการ

2. ประชาชนหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่อาศัยอยู่ปริมณฑล และต่างจังหวัด สามารถไปใช้บริการตรวจสอบประวัติบุคคลหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารได้ ที่สถานที่ใกล้เคียงท่าน ดังต่อไปนี้

1. กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ใน จว.สมุทรปราการ, จว.นนทบุรี และ จว.ปทุมธานี สามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ได้ที่พิสูจน์หลักฐานของแต่ละจังหวัดหรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1

2. กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ใน จว.นครปฐม สามารถไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร ได้ที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครปฐม หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7

3. กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นๆ สามารถเดินทางไปติดต่อใช้บริการได้ที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-9 ตามภูมิลำเนาที่ท่านพักอาศัย

4. นอกจากข้อ 1-3 แล้ว ท่านสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ สถานีตำรวจในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูมิลำเนาดำเนินการได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตามหน่วยงานข้างต้น หรือ โทร 02-2052200, 02-2052201 ตามวัน เวลาราชการ

กองทะเบียนประวัติอาชญากร แจ้งผลการตรวจสอบประวัติภายใต้เงื่อนไข ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พศ. 2561 ... รายละเอียดเพิ่มเติม(คลิกที่นี่)

******* ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ สามารถจองคิวออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่

www.crdqonline.com


( ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เท่านั้น) โดยจำกัดจำนวนจองคิวได้ ไม่เกินวันละ 500 คน หรือคลิกที่ Banner ด้านล่าง


ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ตร. ที่ ๗๔๑/๒๕๖๑ และแนวทางการปฏิบัติ และแบบรายงาน กรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนาม

คำสั่ง ตร. ที่ ๗๔๑/๒๕๖๑ และแนวทางการปฏิบัติ และแบบรายงาน กรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนาม ...

อ่านต่อ . . .

๒๘ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ​ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเก ...

อ่านต่อ . . .

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติบุคคล ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อทุก 2 ชั่วโมง

#ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ได้ปรับมาตราการในการให้บริการตามที่ #ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้มีข้อห่วงใย ในการให้บริการประชาชน ให้มีความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ที่มารอร
อ่านต่อ . . .

ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม (ศบคน.ตร.)

โปรแกรม คู่มือเอกสารต่างๆ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.
อ่านต่อ . . .

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างฯ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างฯ
อ่านต่อ . . .

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330