บริการประชาชน


*ประกาศ - 04 พ.ย.2565 CRD
*ประกาศ - 19 ก.ย.2565 CRD


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศการตรวจสอบประวัติบุคคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.crdqonline.com เท่านั้น
  การตรวจสอบประวัติด้วย "ชื่อ-ชื่อสกุลออนไลน์"  การตรวจสอบประวัติด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330