บริการประชาชน


*ประกาศ - 04 พ.ย.2565 CRD
*ประกาศ - 19 ก.ย.2565 CRD


ประกาศการตรวจสอบประวัติบุคคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.crdqonline.com เท่านั้น

ประกาศเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ(ชื่อ-ชื่อสกุล)ในนามบริษัทฯ
  การตรวจสอบประวัติด้วย "ชื่อ-ชื่อสกุลออนไลน์"  การตรวจสอบประวัติด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330