ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทะเบียนประวัติอาชญากร พล.ต.ต.เจนเชิง ประทุมสุวรรณ

  ผบก.ทว.
 
   
 
  

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330