บันทึกหลังบัตร พลม.

ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  คู่มือการใช้งานโปรแกรม  


กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330