โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายอำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ
 • งานธุรการและงานสารบรรณ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานคดีและวินัย
 • งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
 • งานการเงินและงานบัญชี
 • งานงบประมาณ
 • งานส่งกำลังบำรุง
 • งานสวัสดิการ
 • งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 • งานศึกษาอบรม
 • งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูล หมายจับ แผนประทุษกรรม ทรัพย์หาย รถหาย คนหายหลัดหลง คนตายไม่ทราบชื่อ บุคคลพ้นโทษ ที่ส่งมาจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกเว้นตำรวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
 • งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1
 • บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลหมายจับและตำหนิรูปพรรณผู้กระทำความผิด ออกประกาศและถอนประกาศสืบจับบุคคล
 • ตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลหมายจับ สนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลประวัติแผนประทุษกรรม และแยกประเภทวิธีการกระทำผิดของคนร้าย
 • จัดเก็บและแยกประเภทตำหนิรูปพรรณคนร้าย
 • วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลแผนประทุษกรรม และตำหนิรูปพรรณของคนร้าย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนประทุษกรรมนอกที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษ
 • บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลรูปพรรณทรัพย์ที่ถูกประทุษร้าย ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาทรัพย์ที่ถูกประทุษร้าย
 • บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลรูปพรรณทรัพย์หายที่ไม่เกี่ยวกับคดี ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาทรัพย์หายที่ไม่เกี่ยวกับคดี
 • บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลยานพาหนะที่ถูกโจรกรรม ออกประกาศและถอนประกาศสืบหายานพาหนะที่ถูกโจรกรรม
 • บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลคนหายพลัดหลง คนตายไม่ทราบชื่อ ออกประกาศและถอนประกาศสืบหาคนหายพลัดหลง และคนตายไม่ทราบชื่อ
 • บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลประวัติและตำหนิรูปพรรณบุคคลพ้นโทษ
 • จัดทำประวัติและตำหนิรูปพรรณำเนาหรือถิ่นที่อยู่เมื่อพ้นโทษจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสเก็ตซ์และประกอบภาพใบหน้าคนร้ายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานอื่นๆที่ร้องขอ งานถ่ายภาพผู้ต้องหาและจัดทำสารบบภาพถ่ายผู้ต้องหา โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
 • งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2
 • งานถ่ายภาพ รวบรวม จัดทำ และจัดเก็บสารบบภาพถ่ายผู้ต้องหาและภาพถ่ายบุคคลพ้นโทษ โดยแยกประเภทความผิด อายุ และเพศ
 • งานการสเก็ตซ์และประกอบภาพใบหน้าคนร้ายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล หน่วยงานอื่นในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคเฉพาะจังหวัดเขตปริมณฑลทั้งในและนอกสถานที่
 • งานจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานดูสารบบภาพถ่าย
 • งานถ่ายภาพผู้ต้องหาที่บันทึกประวัติแผนประทุษกรรม
 • งานพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาพใบหน้าคนร้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลภาพใบหน้าคนร้าย
 • งานให้คำแนะนำ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการสเก็ตซ์และประกอบภาพใบหน้าคนร้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • งานเปรียบเทียบภาพถ่ายใบหน้าบุคคล
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดด้วยระบบชื่อ ชื่อสกุล รวมทั้งการบันทึกผลคดี การพิจารณาคัดแยกผลคดีที่อยู่ในข่ายต้องทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและบัญชีประวัติออกจากสารบบหรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากร โดยปฏิบัติ ดังนี้
 • งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3
 • บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บผลคดี
 • พิจารณาคัดแยกผลคดีที่อยู่ในข่ายต้องทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและบัญชีประวัติออกจากสารบบหรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากร ส่งให้ผู้มีหน้าที่พิจารณา
 • ตรวจสอบ รับรองผล และแจ้งผลการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดด้วยระบบชื่อ ชื่อสกุล
 • จัดทำสถิติการตรวจสอบประวัติ
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหา และศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
 • งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4
 • รับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา และศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ
 • ตรวจคัดคุณภาพของลายพิมพ์นิ้วมือและความครบถ้วนของข้อมูล
 • แจ้งผลการตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ
 • พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาหรือศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ กรณีพิเศษนอกสถานที่
 • จัดทำสถิติการตรวจสอบประวัติ
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5

มีหน้าที่และความรับปิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับลายพิมพ์นิ้วมือผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง ผู้ขออนุญาต ผู้สมัครเข้ารับราชการ และผู้สมัครงานอื่นๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
 • งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5
 • รับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง ผู้ขออนุญาต ผู้สมัครเข้ารับราชการ และผู้สมัครงานอื่นๆ
 • ตรวจคัดคุณภาพของลายพิมพ์นิ้วมือ และความครบถ้วนของข้อมูล
 • แจ้งผลการตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
 • พิมพ์ลายนิ้วมือบุคคลกรณีพิเศษ
 • จัดทำสถิติการตรวจสอบประวัติ
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำและรับรองรายการประวัติการกระทำความผิด จัดเก็บสารบบแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และแฟ้มประวัติการกระทำความผิด คัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือที่อยู่ในข่ายต้องทำลายออกจากสารบบ โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
 • งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6
 • บันทึกผลการตรวจสอบประวัติ จัดเก็บแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และจัดทำแฟ้มประวัติการกระทำความผิด
 • ปรับปรุงแฟ้มประวัติการกระทำความผิดให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 • คัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือที่อยู่ในข่ายต้องทำลายให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการ
 • จัดทำและรับรองรายการประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ
 • จัดทำปละรับรองรายการประวัติการกระทำความผิดของผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง
 • จัดทำและรับรองรายการประวัติการกระทำความผิดของผู้ขออนุญาต ผู้สมัครเข้ารับราชการ และผู้สมัครงานอื่นๆ
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือด้วยระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ บริหารจัดการฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ควบคุมดูแลการทำงานและการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ โดยปฏิิบัติหน้าที่ ดังนี้
 • งานธุรการของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7
 • คัดแยกและบันทึกข้อมูลประวัติและตำหนิรูปพรรณจากแผ่นลายพิมพ์นิ้วมือเข้าสู่ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
 • ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของจุดลักษณะสำคัญพิเศษของลายเส้น(MINUTIAE)
 • ตรวจ เปรียบเทียบยืนยันผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
 • ตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคคล และออกรายงานรับรอง
 • วิเคราะห์ ออกแบบระบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ
 • จัดทำข้อมูลสำรอง และบำรุงรักษาสื่อข้อมูลสำรอง
 • ควบคุม ดูแลการทำงานและการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
 • บริหารและจัดตารางเวลารับ-ส่งงานผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • กำหนดกรอบสิทธิการใช้งานและชั้นการเข้าถึงข้อมูลในระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
 • กำหนดและควบคุมดูแลรหัสผ่านการใช้งานของระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
 • ศึกษา พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา วิเคราะห์ และออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบงานคอมพิวเตอร์ และให้คำปรึกษาตอบข้อหารือโดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบและจัดทำโปรแกรมคำสั่งประมวลผลชุดคำสั่งประยุกต์ พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากการประมวลผลด้วยโปรแกรม
 • บำรุงรักษาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมการใช้งานเฉพาะ โปรแกรมอรรถประโยชน์เฉพาะ โปรแกรมเครือข่ายสื่อสาร และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเพิ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและสนับสปนุนการปฏิบัติงาน
 • บริหารจัดการข้อมูลประวัติอาชญากร
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม ให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในกองทะเบียนประวัติอาชญากร
 • การจัดทำคู่มืออธิบายการใช้คำสั่งต่างๆ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และชุดคำสั่งสื่อสาร
 • กำหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • จัดทำข้อมูลสำรอง และบำรุงรักษาสื่อข้อมูลสำรอง
 • ควบคุม ดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
 • กำหนดกรอบสิทธิการใช้งานและชั้นการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลประวัติอาชญากร
 • กำหนดและควบคุมดูแลรหัสผ่านการใช้งานของระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากร
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330