กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบประวัติบุคคล

กองทะเบียนประวัติอาชญากร แจ้งผลการตรวจสอบประวัติภายใต้เงื่อนไขระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พศ. 2561 บทที่ 4 ข้อที่ 1 และข้อที่ 4กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330